Sąlygos ir Taisyklės

1.Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Pirkėjui ir Erlando Kėvalo UAB (toliau – Pardavėjui) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje siuvamejums@erlando.lt susijusios nuostatos. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.

1.2. Pardavėjas turi teisę papildyti, pakeisti, taisyti taisykles atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieno pirkimo metu patvirtina, jog sutinka su naujomis Taisyklėmis.
1.3. Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje
siuvamejums@erlando.lt turi teisę:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys.
1.3.4. Aukščiau nurodytų asmenų atstovai.
1.4. Pateikdamas užsakymą bei pažymėjęs varnele "Sutinku su Taisyklėmis" Pirkėjas patvirtina, kad atitinka 1.3. Taisyklių punkte nurodytas sąlygas bei yra susipažinęs su  aprašytomis prekių pirkimo Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs prekių pristatymo bei atsiskaitymo būdą bei nurodęs prašomus duomenis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.
1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.

 

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Jūsų teisės:

3.1.1.Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.1.2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.1.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.1.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.2. Jūs įsipareigojate:

3.2.1. Jūs privalote apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

3.2.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

3.2.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

 

4. Pardavėjo teisės ir Įsipareigojimai

4.1. Mūsų teisės:

4.1.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.1.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

4.1.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

4.2. Mes įsipareigojame:

4.2.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.2.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

 

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes pristatome Mes, Mūsų įgaliotas atstovas arba galima atsiimti prekybos vietoje adresu: Vandžiogalos plentas 86c, Kaunas.

5.2. Prekių pristatymo/atsiėmimo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos/prekės būklę.

5.3. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta/prekė yra perduota.

5.4. Pastebėję siuntos/prekės pažeidimą, Jūs siuntos/prekės turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, prekė - kokybiška.

 

6. Prekių grąžinimas

6.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

6.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs (Pirkėjas). Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar jo atstovas nepriima daikto grąžinimui.

6.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

6.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės, gamybinio broko.

6.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

 

7. Atsakomybė

7.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėlto atsiradusius padarinius.

7.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

7.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

 

8. Informacijos siuntimas

8.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

 

9. Asmens duomenų apsauga

9.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

9.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

9.3. Už teisingą duomenų pateikimą atsakote Jūs  (Pirkėjas).

9.4. Užsakydami prekę Jūs sutinkate, kad pateikti duomenys bus naudojami užsakymų kontrolei ir analizei.

9.5. Jūs galite duoti sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei duotą sutikimą norite atšaukti, apie tai turite informuoti el. paštu siuvamejums@erlando.lt

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.