Bendrosios nuostatos

1.Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Pirkėjui ir Erlando Kėvalo UAB (toliau – Pardavėjui) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje siuvamejums@erlando.lt susijusios nuostatos. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.

1.2. Pardavėjas turi teisę papildyti, pakeisti, taisyti taisykles atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieno pirkimo metu patvirtina, jog sutinka su naujomis Taisyklėmis.
1.3. Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje 
siuvamejums@erlando.lt turi teisę:

1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys.
1.3.4. Aukščiau nurodytų asmenų atstovai.
1.4. Pateikdamas užsakymą bei pažymėjęs varnele "Sutinku su Taisyklėmis" Pirkėjas patvirtina, kad atitinka 1.3. Taisyklių punkte nurodytas sąlygas bei yra susipažinęs su  aprašytomis prekių pirkimo Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs prekių pristatymo bei atsiskaitymo būdą bei nurodęs prašomus duomenis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.
1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.